Kallelse till årsstämma i Hoist Finance AB (publ)

2017-03-20 12:00

Aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017 kl. 11:00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 10:00.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman, ska dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 24 april 2017.

Anmälan ska ske skriftligen och skickas till:

Hoist Finance AB (publ)

Årsstämma

Box 7848

103 99 Stockholm, eller arsstamma2017@hoistfinance.com

Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, antalet innehavda aktier och i förekommande fall antalet, högst två, och namn på medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person uppmanas att i god tid före årsstämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registeringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida www.hoistfinance.com. 

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, tillfälligt låta ägarregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att rösta på årsstämman. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 21 april 2017 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman behörigen sammankallats
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari - 31 december 2016
 8. Verkställande direktörens redogörelse
 9. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 11. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
 12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor, val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor
 14. Förslag till instruktion för valberedningen
 15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen
 17. Förslag om beslut om ändring av bolagsordningen
 18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Bolagets valberedning bestående av Jan Andersson, tillika ordförande (Swedbank Robur Fonder), Per Josefsson (Carve Capital AB), Staffan Ringvall (Handelsbanken Fonder) samt Ingrid Bonde, styrelseordförande i Hoist Finance AB (publ), har att lämna förslag till beslut under punkterna 2, 13 och 14 på dagordningen.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Ingrid Bonde, utses till ordförande på årsstämman 2017.  

Punkt 11 – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 SEK per aktie och att avstämningsdag blir den 3 maj 2017. Den föreslagna utdelningen uppgår sammanlagt till 104 935 437 SEK. Om förslaget godkänns av årsstämman, beräknas utdelningen distribueras av Euroclear Sweden AB den 8 maj 2017.

Punkt 13 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor, val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor

Valberedningen föreslår:

 •  att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter, utan suppleanter
 •  omval av Ingrid Bonde, Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Costas Thoupos och Gunilla Wikman
 •  nyval av Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson och Joakim Rubin
 •  omval av Ingrid Bonde som styrelseordförande

Annika Poutiainen och Magnus Uggla har meddelat valberedningen att de avböjer omval.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida, www.hoistfinance.com.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå enligt följande:

Styrelseordförande: 1 350 000 kronor

Styrelseledamot: 450 000 kronor

Ordförande risk- och revisionsutskottet: 150 000 kronor

Ledamot risk- och revisionsutskottet: 100 000 kronor

Ordförande ersättningsutskottet: 50 000 kronor

Ledamot ersättningsutskottet: 50 000 kronor

Ordförande investeringsutskottet: 150 000 kronor

Ledamot investeringsutskottet: 100 000 kronor

Arvode utgår inte till de styrelseledamöter som är anställda i Hoist Finance AB (publ) eller något av dess dotterbolag. Arvode kan, efter särskilt styrelsebeslut, utgå med maximalt 50 000 kronor för ledamots arbete i dotterbolagsstyrelser.

Valberedningen föreslår att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, efter särskild skriftlig överenskommelse med bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från styrelsens risk- och revisionsutskott, omval av revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Anders Bäckström som huvudrevisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Förslag till instruktioner för valberedningen

Valberedningen i Hoist Finance AB (publ) föreslår:

 1. Att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse representant, jämte styrelseordföranden. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare som utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
 2. Att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som bolaget tillhandahållits vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Om aktieägare som får förfrågan om att ingå i valberedningen avböjer ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur, på basis av information i enlighet med det ovanstående.
 3. Att om det före det årsskifte som föregår årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska dessa ledamöter ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska, efter kontakt med valberedningens ordförande, erbjudas utse representanter i valberedningen. Även om det sker en förändring i bolagets ägarstruktur enligt ovan behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning om valberedningens ordförande bedömer att det rör sig om en mindre förändring.

         Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna senare än vid det årsskifte som föregår årsstämman kan valberedningen istället erbjuda denne ägare att utse en representant som adjungeras till valberedningen.

         Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett 

4. Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

(a)                    förslag till stämmoordförande;

(b)                   förslag till styrelse;

(c)                    förslag till styrelseordförande;

(d)                   förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;

(e)                   förslag till revisorer; och

(f)                     förslag till arvode för bolagets revisorer. 

5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden och riktlinjer utfärdade av European Banking Authority avseende lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare ankommer på valberedningen. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående instruktion ska gälla till dess bolagsstämma fattat annat beslut.

Punkt 15 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören i Hoist Finance AB (publ) (”Hoist Finance”) och övriga medlemmarna i koncernledningen, samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Ersättning ska uppmuntra ledande befattningshavare att skapa resultat i linje med bolagets mål, strategi och vision samt främja ett agerarande enligt bolagets etiska kod och värdegrund. Vidare ska ersättningen utformas så att Hoist Finance kan attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare. Lönen ska vara köns- och åldersneutral och diskriminering får inte förekomma. Hoist Finance har ett helhetsperspektiv på ersättningar vilket innebär att alla ersättningskomponenter ska vägas in. Tyngdpunkten i ersättningen ska ligga på fast lön som grundar sig på ansvar och komplexitet i befattningen, aktuella marknadsvillkor samt individens prestation.

Den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på olika finansiella och icke-finansiella kriterier bestämda av styrelsen, och ska vara kopplade till koncernens respektive affärsenhetens resultat samt individuella mål.

Den rörliga ersättningen ska beakta samtliga risker i bolagets verksamhet och stå i proportion till koncernens intjäningsförmåga, kapitalkrav, resultat och finansiella ställning. Utbetalning av ersättning får inte motverka koncernens långsiktiga intressen. Utbetalning av rörlig ersättning är beroende av att den ledande befattningshavaren har följt interna regler och rutiner, inklusive policy för uppförande mot kunder och investerare. Den ledande befattningshavaren får inte heller ha deltagit i eller varit ansvarig för någon åtgärd som har resulterat i betydande ekonomiska förluster för koncernen eller den berörda affärsenheten.

För ledande befattningshavare ska 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp under en period om minst tre år. Den rörliga ersättningen, inbegripet den ersättning som skjuts upp, ska endast betalas ut till den ledande befattningshavaren till den del det är försvarbart med hänsyn till koncernens finansiella situation och om det är motiverat enligt koncernens och den berörda affärsenhetens resultat samt den ledande befattningshavarens måluppfyllelse.

Pensioner och försäkringar erbjuds enligt nationella lagar, bestämmelser och marknadspraxis i form av antingen kollektivavtalade eller företagsspecifika planer, eller en kombination av dessa två. Hoist Finance har premiebestämda pensionsplaner och tillämpar inte diskretionära pensionsförmåner. Enstaka ledande befattningshavare har bruttolön och där görs inga pensionsavsättningar från bolaget. För andra förmåner gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra likvärdiga aktörer i respektive land.  

Ersättning vid nyanställning, så kallad ”sign-on bonus”, erbjuds endast i exceptionella fall och då enbart för att ersätta utebliven rörlig ersättning i tidigare anställningskontrakt. Ersättningen ska utbetalas samma år som anställningen startar. Beslut om exceptionella fall ska följa den beslutsprocessen som gäller för rörlig ersättning.

Det är förbjudet att ge lån till ledande befattningshavare.

Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller en maximal uppsägningstid om tolv månader och avgångsvederlag tillämpas inte.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Arvode kan utgå med maximalt 50 000 kronor för ledamots arbete i dotterbolagsstyrelser.

Styrelsen ska ha rätt att frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 16 - Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning besluta om emission av nya aktier.

Antalet aktier i bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Syftet med bemyndigandet är endast att möjliggöra kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag eller verksamheter samt större portföljinvesteringar.

Teckningskursen ska vara marknadsmässig och fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Punkt 17 - Förslag om beslut om ändring av bolagsordningen

Mot bakgrund av att Hoist Finance AB (publ) under 2017 har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva finansieringsrörelse föreslår styrelsen för bolaget att årsstämman fattar beslut om ändring av 3 § i bolagsordningen enligt vad som närmare anges nedan. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om ändring i bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen och besluta om tidpunkt för sådan registrering utifrån tidpunkt för verkställande av en planerad fusion mellan bolaget och dess dotterbolag Hoist Kredit AB (publ), varigenom den verksamhet som idag bedrivs av dotterbolaget istället kommer att bedrivas av Hoist Finance AB (publ). Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att nämnda fusion verkställs.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att:- äga och förvalta dotterbolag som - eller ägarintressen i företag som - bedriver verksamhet enligt lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse eller liknande verksamhet, även som i egen regi bedriva sådan verksamhet som nu sagts - företrädesvis i stödjande och kompletterande syfte - och som inte förutsätter tillstånd enligt nyss nämnda lag;- förvalta fast och lös egendom i övrigt i egen regi eller genom dotterbolag eller intressebolag;- tillhandahålla administrativa, rådgivande och företagsledningstjänster företrädesvis till förmån för koncern- och intressebolag; och- bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bedriva finansieringsrörelse direkt, via filialer eller genom dotterbolag, och kan därvid:
 1. Låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
 2. Lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,
 3. Medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),
 4. Förmedla betalningar,
 5. Tillhandahålla betalningsmedel,
 6. Ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
 7. Medverka vid värdepappersemissioner,
 8. Lämna ekonomisk rådgivning,
 9. Förvara värdepapper,
 10. Driva rembursverksamhet,
 11. Tillhandahålla värdefackstjänster,
 12. Driva valutahandel,
 13. Driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt
 14. Lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173),
samt inom de ramar som anges i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bedriva därmed förenlig verksamhet såsom inkasso, och ägande och förvaltning av fast egendom, tomträtt, bostadsrätt och aktier samt råd och service i samband med verksamheten.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns i Hoist Finance AB (publ) totalt 80 719 567 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehade vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte några aktier i eget förvar.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress:

Hoist Finance AB (publ)

Årsstämma

Box 7848

103 99 Stockholm, eller arsstamma2017@hoistfinance.com

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisors yttrande om tillämpningen av de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 2, 11, 13, 14, 15, 16 och 17 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbsida www.hoistfinance.com senast från och med fredagen den 7 april 2017 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

______________________

Stockholm, mars 2017

Hoist Finance AB (publ)

Styrelsen

För vidare information vänligen kontakta:

Helena Vikbladh, Corporate Counsel 

Telefon: +46 (0) 8 555 177 17 

E-post: helena.vikbladh@hoistfinance.com 

Ladda ner

Bolagsinformation