Bokslutskommuniké 2016

2017-02-09 08:00

Oktober – december 2016

 •  Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer ökade med 7 procent till 1 105 MSEK (1 032).
 •  Totala intäkter ökade med 8 procent till 672 MSEK (621).
 •  EBIT uppgick till 242 MSEK (211) och EBIT-marginal uppgick till 36 procent (34).
 •  Resultat före skatt uppgick till 155 MSEK (132).
 •  Förvärv av fordringsportföljer uppgick till 1 568 MSEK (1 451).
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,41 SEK (1,32). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till
  1,38 SEK (1,29).

Siffror inom parentes avser fjärde kvartalet 2015.

Helår 2016

 •  Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 12 658 MSEK (11 279).
 •  Brutto 120 månader ERC (”Estimated Remaining Collections”) uppgick till 21 375 MSEK (19 367).
 •  Total kapitaltäckningsrelation ökade till 16,76 procent (15,21).
 •  Kärnprimärkapitalrelation uppgick till 12,46 procent (12,32).
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 SEK (0,75) per aktie.

Siffror inom parentes avser 31 december 2015.

Händelser under kvartalet

 •  Hoist Finance emitterade 30 MEUR primärkapitaltillskott för att ytterligare optimera kapitalstrukturen.
 •  Lansering av HoistSpar-appen, som gör det enklare och meröverskådligt för kunden att följa sitt sparande.
 •  Större avtal om forward flows ingicks för 2017. Dessa avtal omfattar inom ett intervall fastställda volymer.

VD-ord

Stark avslutning på ett framgångsrikt år

Vi har nu stängt 2016 och kan summera ytterligare ett mycket framgångsrikt och lönsamt år för Hoist Finance. Detta samtidigt som vi fortsätter att sträva mot vår vision, att vara en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut.

Under året har vi fortsatt att agera i enlighet med vår strategi och successivt stärkt vår marknadsnärvaro. Flera viktiga milstolpar för den fortsatta tillväxtresan uppnåddes under året. Bland annat etablerade vi oss på den spanska marknaden, ingick ett strategiskt partnerskap med den grekiska centralbanken och upprättade ett EMTN-program för att diversifiera och bredda vår finansiering.

Jämfört med föregående år ökade rörelseresultatet (EBIT) med 39 procent och resultat före skatt med 87 procent.

Större portföljförvärv och goda resultat i fjärde kvartalet

Det fjärde kvartalet uppvisade god utveckling. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14 procent och resultat före skatt ökade med 18 procent jämfört med samma period 2015. Under det fjärde kvartalet, som är det säsongsmässigt starkaste avseende investeringar, förvärvades portföljer för 1 568 MSEK. Sammantaget har vi under 2016 förvärvat portföljer för 3 329 MSEK, vilket är i linje med de tre senaste årens investeringar. Vi fortsätter konsekvent att investera i enlighet med våra lönsamhetskrav och förvärven sker till långsiktigt hållbara nivåer, både avseende lönsamhet och risk. Detta för att även fortsättningsvis kunna skapa en stabil, förutsägbar och lönsam tillväxt för våra aktieägare.

Framflyttade positioner på regional nivå

I Region West Europe har ökat fokus på integrationen av 2015 års förvärv, Compello, gett effekt och regionens EBIT, EBIT-marginal och portföljavkastning har successivt förbättrats under året. Etableringen i Spanien under det andra kvartalet börjar nu även ge en positiv resultateffekt.

Region Mid avslutade året med större förvärv av portföljer, bland annat stärkte vi positionen inom lån till små och medelstora företag (SME) genom förvärvet av en SME-portfölj från Banco Popolare i Italien. I Italien förvärvades även en portfölj från en av de större konsumentbankerna i Europa. Detta var den tredje transaktionen där en och samma bank valde Hoist Finance. Dessa förvärv både stärker vår position och breddar vår kompetens och kapacitet utanför konsumentsegmentet.

I Region Central East har fokus under året varit att optimera verksamheten. Flertalet förbättringsinitiativ har resulterat i en bibehållen rörelsemarginal jämfört med samma period föregående år, trots en lägre förvärvsaktivitet. Under hösten har även ett servicekontrakt sagts upp och resurser har omallokerats till vår kärnverksamhet.

Utsikter för 2017

Blickar vi in i nästa år ser vi fortsatt gynnsamma marknadsförhållanden. Tillväxten drivs av att fler marknader rör sig mot en högre mognadsgrad, där försäljning av förfallna lån blir en alltmer integrerad del av det finansiella ekosystemet.

Ett fortsatt regulatoriskt tryck och fortsatta lönsamhetsproblem för banker är också en stark drivkraft för marknadens tillväxt. Genom att sälja förfallna fordringar kan bankerna minska sina kostnader, avlasta balansräkningen och inte minst fokusera på sin kärnverksamhet.

I allt större utsträckning söker våra partners välkända och väl respekterade köpare som uppfyller alla regulatoriska krav och som har en dokumenterad historia av att behandla kunderna rättvist och respektfullt. Med vår status som reglerat kreditmarknadsföretag, våra höga etiska krav i kundbemötandet, vår starka finansiella ställning och geografiska närvaro är vi väl positionerade för kommande års tillväxtmöjligheter.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att stärka vår position som en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut i Europa. Detta inbegriper att vi aktivt kommer utvärdera möjligheten att gå in på nya geografiska marknader samt att på ett disciplinerat sätt fortsätta öka närvaron i andra tillgångsklasser, såsom säkerställda fordringar och lån till små och medelstora företag.

Under slutet av 2016 tecknades forward flow-avtal om att förvärva portföljer under 2017 till ett värde av cirka 800 miljoner kronor. Detta kombinerat med en stark inledning på 2017 och den goda marknadstillväxt vi ser framför oss, stärker oss i vår ambition att nå våra mål.

Jörgen Olsson

VD och Koncernchef

Hoist Finance AB (publ)

Hoist Finance AB (publ) (”Bolaget” eller ”Moderbolaget”) är moderbolag i Hoist Finance koncernen (”Hoist Finance”). Bolagets helägda dotterbolag, Hoist Kredit AB (publ) (”Hoist Kredit”) är ett reglerat kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. För att bedöma resultatet för fordringsförvärv och inkasseringsverksamhet och för att underlätta jämförelser med branschkonkurrenter, kompletterar Hoist Finance de lagstadgade finansiella rapporterna med att sammanställa en operativ resultaträkning. Den operativa resultaträkningen innehåller inga justeringar eller ändringar jämfört med resultaträkningen i den lagstadgade finansiella informationen och har upprättats utifrån samma redovisnings- och värderingsprinciper.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hoist Finance är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2017, kl 08.00 CET.

Ladda ner

Bolagsinformation

Contact information